Общи условия2

Общи условия

      www.kenvelo.bg е официалният сайт с електронен магазин, собственост на „МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” ЕООД.

Електронният магазин на „МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” ЕООД представлява виртуален информационен ресурс в интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, който извършва дейността си съгласно действащото законодателство на Република България.

Счита се, че посещавайки електронният магазин и използвайки предоставяните услуги, клиентите приемат условията за ползуване.

Електронният магазин има право да променя по всяко време цените, сроковете и условия касаещи изпълнението на поръчките и използването на сайта. Клиентът дължи цените и е длъжен да спази условията, които са били актуални към момента на правене на поръчката или използването на сайта. Всички промени са в рамките на действащото в момента законодателство на Република България.

Електронният магазин се придържа към етичния кодекс на БАЕТ.

Предлаганите продукти в електронният магазин се актуализират на база на наличностите, но е възможно някой модел, размер или разцветка да не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока www.kenvelo.bg, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, електронният магазин уведомява Клиента за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.

Приема се, че посочения от клиента имейл при регистрацията му е актуален и се проверява редовно. Чрез изпращане на информация към него се счита, че клиента е официално информиран със съдържанието й.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката www.kenvelo.bg, правещи невъзможна идентификацията на клиента или доставката на поръчката, освобождава търговеца от всякаква отговорност във връзка с изпълнението на поръчката.

 Защита на информацията и личните данни, предоставяни от клиенти

 1. Клиентите поръчват стоки и предоставят информация необходима за изпълнение на поръчката им доброволно.
 2. Предоставената информация се използва само и единствено с цел обслужване на клиента.
 3. Информацията предоставена от клиентите не се предоставя на трети лица, с изключение на партньорски фирми (куриерски служби и др.), пряко участващи в етапите на процеса на обслужване и изпълнение на поръчките на клиентите.

Електронният магазин взима всички необходими мерки за защита на съхраняваната информация предоставена от клиенти, но не носи отговорност, ако с нея се сдобият трети лица в следствие на противозаконно осъществен пробив в системата на сайта.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, www.kenvelo.bg може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

www.kenvelo.bg има право да използва информацията по т. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично изразено от него несъгласие, изпратено по e-mail чрез раздел „Контакт” на уеб страницата www.kenvelo.bg

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за www.kenvelo.bg. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

www.kenvelo.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 • kenvelo.bg е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Права и задължения на страните

 1. kenvelo.bg се задължава:
 • да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока
 • да достави в срок заявената за покупка стока
 • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения
 • преди да бъде изпратен всеки артикул, да провери неговото качество и техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
 • Гарантираме, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя. 
 1. Клиентът се задължава:
 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 • да плати цената на стоката;
 • да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
 • да получи вещта.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок  до 3 работни дни. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Дружеството не носи отговорност за неточно изпълнение на сключен договор за покупка на стока от онлайн-магазина в случай, че Потребителят е предоставил неактуални, неверни, непълни или неточни данни.


При предаване на стоката, Клиентът или трето получаващо лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети www.kenvelo.bg за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, www.kenvelo.bgсе освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Гаранция 

1)  За всяка закупена от онлайн магазина стока Клиентът може да  ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законна гаранция за съответствие на закупената стока с договора за онлайн продажба.

2)  В допълнение и извън законната гаранция някои от стоките могат да имат и търговска гаранция.

-       търговската гаранция се описва изрично в описанието на съответните стоки, за които се отнася;

-       търговската гаранция не ограничава законната гаранция по Закона за защита на потребителите;

3)  Гаранционният срок започва да тече от деня на доставка на стоката.

4)  Доказателство за гаранцията е стоковата разписка за получаване на стоката, придружаваща поръчаната стока.

5)  Гаранцията не важи в следните случаи:

-       липса на потвърждение за доставка на стоката (невърнат в Дружеството екземпляр от стоковата разписка); 

-       Клиентът не уведоми Дружеството за очевидни дефекти на стоката, констатирани от него при нейното получаване; уведомяването следва да се извърши от Клиента в срок до 2 (два) дни по имейл – на адреса на електронната поща на Дружеството;

-       изтичане на срока на законната гаранция; 

-       изтичане на срока на търговската гаранция, когато последната е по-дълга от законната гаранция; 

-       механична повреда на стоката, причинена от страна на Клиента;

-       използването на стоката при условия, които не отговарят на естестваната й среда, поради влажност, химически или механични въздействия;

-       повреда на стоката, предизвикана от употреба в противоречие с предназначението и условията за използването на съответната стока, на техническите стандарти за безопасност или на подзаконовите актове, приложими в Република България - например (примерите не са изчерпателни): повреди, причинени от неправилно пране, несъобразено с указанията на етикета на стоката, прекомерно измокряне на стоката /при обувки/, издраскване и/или нарязване на стоката, причинено от остри предмети и др.;

-       повреда на стоката, причинена от наводнение, пожар или други форсмажорни обстоятелства.

Клиентът има право да предяви рекламация до Дружеството. Предпоставки за предявяването на рекламация са:

1)    да е налице явно несъответствие на получената при доставката стока със сключения договор за онлайн продажбата на същата стока;

2)    рекламацията да се предяви от Клиента в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на доставката на стоката;

3)    да са спазени съответно и другите условия за предявяване на рекламации, установени в настоящите Общи условия /по-конкретно, условията относно връщането на стоката/ и в Закона за защита на потребителите.

При основателна рекламация Дружеството възстановява на Клиента стойността на стоката – предмет на рекламацията;

Клиентът има право да се откаже от поръчката / отказ от сключения договор за онлайн продажба/ в срок от 14 дни, считано от датата, на която е същата е направена. Изключение: По хигиенни съображения електронният магазин не приема връщане на закупено бельо след получаването на Стоката от Клиента.

Връщането на стоката означава, че Клиентът упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

Условия за упражняване на правото на отказ на Клиента от сключения договор за онлайн продажба:

-       Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

-       Клиентът е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока, като заяви своето решение в писмен вид.

За целта Клиентът следва да използва Уведомление за отказ в писмен вид, което се изпраща на Дружеството заедно с върнатата стока в рамките на посочения по-горе срок.

-       В уведомлението за връщане на стока се посочва банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.

-       Стоката следва да се върне на Дружеството стока в състоянието, в което е била доставена на Клиента или на посочено от последния лице; Клиентът отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

Върната в горепосочения срок стока се приема, само ако са изпълнени едновременно следните условия:

стоката е в оригиналната си опаковка;

стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;

приложена е стоковата разписка, с която стоката е получена;

-       Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента - съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; изключение: Клиентът не заплаща разноските по връщането в случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

-       Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесетдневен срок от приемане на Стоката на адреса на дружеството.

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху Клиента в момента, в който той или  посоченото от него трето лице (получател на стоката), различно от куриера, приеме стоката.

Електронният магазин си запазва правото да отказва връщания, заявени или изпратени извън фиксирания срок или на облекла, които не са в състоянието, в което са били получени.

 За неуредени в настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство, включително Закона за защита на потребителите.

Отговорност

www.kenvelo.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които www.kenvelo.bg не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, извън неговия контрол, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на www.kenvelo.bg

Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на www.kenvelo.bg, съобразно българското законодателство.

Всички материали в електронният магазин са собственост на „МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ” ЕООД и могат да се използват съгласно целите за които са предоставени и не могат да бъдат използвани за търговски цели извън сайта.

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки