Лоялна програма Kclub

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ККлуб

 Моля, прочетете изброените по-долу УСЛОВИЯ, уреждащи начина на регистрация и условията за участие на клиентите на “КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ” ЕООД (наричано по-долу КЕНВЕЛО) в ККлуб и, ако сте съгласни с тях, попълнете и подпишете регистрационния формуляр.

“КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”, пл. „Позитано” 2, Перформ бизнес център, ет. 9,  представлявано от Стефан Башев

“КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ” ЕООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни под № 3-127124/31.05.2006 год. по повод на данните, предоставяни доброволно от КЛИЕНТИТЕ във връзка с регистрацията им в ККлуб.

ККлуб е специална програма на търговската марка KENVELO, осигуряваща преференции на ползвателите ѝ.

Всеки регистриран в ККлуб клиент (наричан по-долу КЛИЕНТЪТ или КЛИЕНТИТЕ, когато е в множествено число) има право на:

  1. 10 % намаление от първоначалната цена на дребно на всяка една стока, търгувана във всеки един магазин на КЕНВЕЛО в България, Чехия, Словакия и Румъния;
  2. 5 % намаление за стоки, които вече са намалени по предвидения в действуващото законодателство на всяка от гореизброените държави ред;
  3. Информация за намаления и промоции, за което същите ще бъдат информирани ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.

КЛИЕНТИТЕ се задължават да спазват настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, уредени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

УСЛОВИЯТА могат да бъдат променяни и актуализирани по всяко време, за което КЕНВЕЛО може, но не е длъжно да уведомява КЛИЕНТИТЕ. КЕНВЕЛО не носи отговорност, ако КЛИЕНТЪТ не се е запознал с актуалните УСЛОВИЯ за участие в Кклуб. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес: www.kenvelo.bg, както и на касата на всеки един от магазините на „КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Eлектронния адрес, на който КЛИЕНТИТЕ могат да задават всички свои въпроси във връзка с условията, е kclub@kenvelo.bg

КЛИЕНТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ С ПОПЪЛВАНЕТО НА ФОРМУЛЯРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОЛУЧАВАНЕТО НА КЛУБНАТА КАРТА И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ТЯХ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

КЛИЕНТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА ДОБРОВОЛНО да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на формуляра за регистрация (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ), както и да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай че КЛИЕНТЪТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, КЕНВЕЛО има право да му откаже ползването на предвидените за КЛИЕНТИТЕ намаления.

Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г. КЛИЕНТЪТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е предоставил при попълване на формуляра за регистрация, както и на поправка в тези ДАННИ.

Приемайки настоящите УСЛОВИЯ, КЛИЕНТИТЕ изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от КЕНВЕЛО в случай на извършена покупка на стока. Всички доброволно предоставени от КЛИЕНТА ДАННИ се съхраняват, обработват и използват от КЕНВЕЛО за целите на рекламата, комуникацията и за маркиране на извършените покупки и ползването на съответните намаления.

КЕНВЕЛО изрично уведомява КЛИЕНТА, че няма лица, които с рекламни цели могат да получават негови ЛИЧНИ ДАННИ без съгласието му. КЕНВЕЛО си запазва правото да използва ЛИЧНИТЕ ДАННИ за разкриване идентичността на КЛИЕНТА в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

КЛИЕНТЪТ придобива правото да ползва преференциите на ККлуб, след като:

- извърши еднократно покупка на стойност 50 (петдесет) и повече лева .

- извърши процеса на регистрация, състоящ се от  попълване на формуляра за регистрация и получаване на персонална клубна карта с уникален номер.

Ползването на предвидените за КЛИЕНТИТЕ намаления става само и единствено след представяне на клубна карта и удостоверяване идентичността на притежателя й с представяне на документ за самоличност. КЕНВЕЛО си запазва правото да откаже ползването на което и да е от предвидените за КЛИЕНТИТЕ намаления на лица, които не са в състояние надлежно да удостоверят качеството си на КЛИЕНТ по начина, указан в предходното изречение.

КЛИЕНТЪТ е отговорен за съхраняването и опазването на клубната си карта, както и за запазването на конфиденциалността на съдържащите се в нея данни. КЛИЕНТЪТ се съгласява да не предоставя на трети лица клубната си карта, както и да уведоми незабавно КЕНВЕЛО за всяко неоторизирано използване на клубната му карта. В случай на загубване или неволно унищожаване на клубната карта КЕНВЕЛО не издава  дубликат, а същата се анулира от регистъра и притежателят й следва да изпълни процедурата по издаване на нова клубна карта. КЕНВЕЛО не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

КЛИЕНТЪТ изрично се съгласява да получава на посочените от него електронен адрес и мобилен номер всякакви рекламни материали, съобщения за намаления и промоции в посочените по-горе магазини. КЕНВЕЛО не носи отговорност ако такива материали и съобщения не са получени поради некоректен адрес за комуникация.

Регистрацията в ККлуб е безсрочна. Все пак, КЕНВЕЛО си запазва правото автоматично да отрегистрира всеки КЛИЕНТ, който в период от 12 последователни месеца не е закупил стока от някой от посочените по-горе магазини. КЕНВЕЛО си запазва правото по всяко време да отрегистрира и КЛИЕНТ, който нарушава настоящите условия, както и да откаже регистрация на КЛИЕНТ, на чието име има вече издадена и активна клубна карта. 

Настоящите условия са утвърдени на 03.01.2017 г. и влизат в сила от датата на обявяването им на www.kenvelo.bg.

Сравнение на продукти
Powered by Cloudcart